ขั้นตอนง่ายๆในการ ถอนการติดตั้ง Boost PC Pro 2018 Pop-up from Internet Explorer

สำหรับความช่วยเหลือ การลบ Boost PC Pro 2018 Pop-up from Windows 2000

Boost PC Pro 2018 Pop-up svarar การก่อให้เกิดข้อผิดพลาด disse เกินไป!
0x000000E0, 0x8024E005 WU_E_EE_NOT_INITIALIZED The expression evaluator could not be initialized., 0x80240025 WU_E_USER_ACCESS_DISABLED Group Policy settings prevented access to Windows Update., 0x80244007 WU_E_PT_SOAPCLIENT_SOAPFAULT Same as SOAPCLIENT_SOAPFAULT – SOAP client failed because there was a SOAP fault for reasons of WU_E_PT_SOAP_* error codes., 0x0000002B, 0x80246006 WU_E_DM_WRONGBITSVERSION A download manager operation could not be completed because the version of Background Intelligent Transfer Service (BITS) is incompatible., 0xC0000218, Error 0xC1900101 – 0x30018, 0x8024800E WU_E_DS_ROWEXISTS The row was not added because an existing row has the same primary key., 0x8024000E WU_E_XML_INVALID Windows Update Agent found invalid information in the update’s XML data.
Continue reading

กำจัด FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – Your PC Is Blocked อย่างสมบูรณ์

การลบ FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – Your PC Is Blocked อย่างง่ายดาย

ข้อผิดพลาด FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION – Your PC Is Blocked, เดอร์ควรocksåสังเกต
Error 0x80246007, 0x00000097, 0x80244006 WU_E_PT_SOAPCLIENT_SERVER Same as SOAPCLIENT_SERVER_ERROR – SOAP client failed because there was a server error., 0x0000005B, 0x00000025, 0x0000007F, 0x00000093, 0x8024400A WU_E_PT_SOAPCLIENT_PARSE Same as SOAPCLIENT_PARSE_ERROR – SOAP client failed to parse the response from the server. , 0xf0819CBS_E_DUPLICATE_UPDATENAME update name is duplicated in package., 0x8024502D WU_E_PT_SAME_REDIR_ID Windows Update Agent failed to download a redirector cabinet file with a new redirectorId value from the server during the recovery., 0x0000002C, 0x000000C7
Continue reading

ถอนการติดตั้ง Shrug2 Ransomware from Chrome

กำจัด Shrug2 Ransomware from Windows XP

Shrug2 Ransomware ไฟล์ dll ติดเชื้อ disse
msadomd.dll 6.0.6001.18000, blackbox.dll 11.0.5721.5262, MOVIEMK.dll 6.0.6002.18273, bitsigd.dll 7.5.7600.16385, dsound.dll 6.1.7600.16385, twreck.dll 6.1.7600.16385, getuname.dll 6.0.6000.16386, NlsData0001.dll 6.0.6001.22211, msihnd.dll 3.1.4000.1823, WindowsCodecsExt.dll 6.0.6001.22253, OmdBase.dll 6.1.7601.17514, wmdrmdev.dll 11.0.6000.6324, ctl3dv2.dll 2.99.0.0, msdaenum.dll 6.1.7600.16385, dmserver.dll 2600.2180.503.0, gameux.dll 6.0.6001.22509, upnphost.dll 6.1.7600.16385
Continue reading

ลบ Searchitprivate.com ในการคลิกง่าย

ขั้นตอนการ กำจัด Searchitprivate.com

เบราว์เซอร์ที่ติดเชื้อโดย Searchitprivate.com

Mozilla Versions Mozilla Firefox:47.0.1, Mozilla:38.3.0, Mozilla Firefox:40.0.3, Mozilla:47.0.2, Mozilla Firefox:49, Mozilla:45.0.2, Mozilla:49.0.2, Mozilla:38.1.0, Mozilla:50.0.1, Mozilla Firefox:45, Mozilla:43.0.3, Mozilla Firefox:50.0.1, Mozilla Firefox:43.0.2, Mozilla Firefox:41.0.2
Internet Explorer Versions Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 7:7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.17184, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702
Chrome Versions Chrome 58.0.3026.0, Chrome 55.0.2883, Chrome 48.0.2564, Chrome 52.0.2743, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0, Chrome 54.0.2840, Chrome 53.0.2785, Chrome 57.0.2987, Chrome 50.0.2661

Continue reading

ลบ GameOver Ransomware อย่างง่ายดาย

เคล็ดลับสำหรับ การลบ GameOver Ransomware from Internet Explorer

ข้อผิดพลาดอื่น ๆ สาเหตุโสม GameOver Ransomware
We could not Update System Reserved Partition, 0x0000003D, 0x000000D2, 0x8024D00B WU_E_SETUP_BLOCKED_CONFIGURATION Windows Update Agent could not be updated because the system is configured to block the update., 0xf080E CBS_E_MANIFEST_VALIDATION_DUPLICATE_ATTRIBUTES multiple attributes have the same name, 0x80242009 WU_E_UH_BADHANDLERXML An operation could not be completed because the handler-specific metadata is invalid., 0x8024D00C WU_E_SETUP_REBOOT_TO_FIX Windows Update Agent could not be updated because a restart of the system is required., 0x80240037 WU_E_NOT_SUPPORTED The functionality for the operation is not supported., 0x80244026 WU_E_PT_REGISTRATION_NOT_SUPPORTED Operation failed because Windows Update Agent does not support registration with a non-WSUS server., 0x0000000D, 0x80242016 WU_E_UH_POSTREBOOTUNEXPECTEDSTATE The state of the update after its post-reboot operation has completed is unexpected.
Continue reading

[email protected] virus ถอนการติดตั้ง: คู่มือที่สมบูรณ์เพื่อ กำจัด [email protected] virus ในขั้นตอนง่ายๆ

คำแนะนำในการ ลบ [email protected] virus

[email protected] virus เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Mozilla Versions Mozilla:40.0.3, Mozilla:45, Mozilla:49.0.1, Mozilla Firefox:43.0.4, Mozilla Firefox:38, Mozilla:49, Mozilla:43.0.3, Mozilla Firefox:49.0.2, Mozilla Firefox:43.0.3, Mozilla Firefox:47, Mozilla:45.5.1, Mozilla:38.0.5
Internet Explorer Versions Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 8-8.00.6001.18702, IE 7:7.00.6000.16441, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, Internet Explorer 9-9.0.8080.16413, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.7000.00000, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 7-7.00.5730.1300, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184
Chrome Versions Chrome 54.0.2840, Chrome 57.0.2987, Chrome 55.0.2883, Chrome 53.0.2785, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0, Chrome 56.0.2924, Chrome 52.0.2743, Chrome 50.0.2661, Chrome 48.0.2564

Continue reading

เคล็ดลับสำหรับ การลบ MEM:Trojan.Win32.Adject.gen from Chrome

เอาออก MEM:Trojan.Win32.Adject.gen ทันที

ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดเชื้อต่างๆเช่น MEM:Trojan.Win32.Adject.gen

Spyware Rogue.SpyDestroy Pro, Worm.Edibara.A, Rogue.Virus Response Lab 2009, DoctorVaccine, Spyware.SpyAssault, IESearch, SpyiBlock, Dpevflbg Toolbar, SongSpy, HSLAB Logger
Browser Hijacker Searchswitch.com, iHaveNet.com, Searchtigo.com, HornyMatches.com, Buy-IS2010.com, Immensedavinciserver.com, Antivirussee.com, www2.mystart.com, Qsearch.com
Adware Adware.2Search, My Search Installer, Vapsup.clu, CasOnline, I Want This Adware, 7search, INetBar, Exact.I
Ransomware [email protected] Ransomware, [email protected] Ransomware, Cerber Ransomware, Se bloquea el proveedor de servicios de Internet Ransomware, SureRansom Ransomware, Philadelphia Ransomware, BTCamant Ransomware, JapanLocker Ransomware, .ttt File Extension Ransomware, Bart Ransomware, [email protected] Ransomware, Free-Freedom Ransomware
Trojan Virus.Java.Agent, Qforager Trojan, Trojan.Agent.agsb, HTML/iFrame.B, PWSteal.Frethog.AQ, TROJ_MALLU9.A, Trojan.Win32.Agent.hwoo

Continue reading

กำจัด Safesearchpro.com ในขั้นตอนง่ายๆ

การลบ Safesearchpro.com อย่างง่ายดาย

Safesearchpro.com svarar การก่อให้เกิดข้อผิดพลาด disse เกินไป!
0xf0825 CBS_E_CANNOT_UNINSTALL Package cannot be uninstalled., 0x0000009F, 0x8024400D WU_E_PT_SOAP_CLIENT Same as SOAP_E_CLIENT – SOAP client found the message was malformed; fix before resending., 0xf080C CBS_E_UNKNOWN_UPDATE named update not present in package, 0xf080E CBS_E_MANIFEST_VALIDATION_DUPLICATE_ATTRIBUTES multiple attributes have the same name, 0x000000DC, 0x0000004E, 0x00000016, 0x00000100, 0x0000006B, Error 0xC000021A, 0x0000010D, 0x000000DA, 0x80244016 WU_E_PT_HTTP_STATUS_BAD_REQUEST Same as HTTP status 400 – the server could not process the request due to invalid syntax.
Continue reading

ขั้นตอนเป็นไปได้ใน การลบ Trojan.GenericKD.137072 from Firefox

วิธีการที่มีประสิทธิภาพ กำจัด Trojan.GenericKD.137072

Trojan.GenericKD.137072 เป็นความรับผิดชอบในการติดไวรัสเบราว์เซอร์ต่อไปนี้

Mozilla Versions Mozilla:38.2.0, Mozilla:44, Mozilla:38.0.1, Mozilla Firefox:39.0.3, Mozilla:38.5.1, Mozilla:38.0.5, Mozilla:38.5.0, Mozilla Firefox:39, Mozilla Firefox:38.2.1, Mozilla:45, Mozilla Firefox:42, Mozilla Firefox:51.0.1, Mozilla Firefox:38.5.1, Mozilla:41, Mozilla:47
Internet Explorer Versions IE 10:10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, IE 8:8.00.6001.18241, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800, IE 7:7.00.6001.1800, IE 7:7.00.6000.16441, IE 8:8.00.6001.18702, IE 10:10.0.9200.16384, Internet Explorer 8-8.00.7600.16385, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, IE 8:8.00.6001.18372
Chrome Versions Chrome 49.0.2623, Chrome 56.0.2924, Chrome 58.0, Chrome 55.0.2883, Chrome 50.0.2661, Chrome 53.0.2785, Chrome 54.0.2840, Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 52.0.2743

Continue reading

กำจัด 14qdpR8q1hkrm1rEmJYS6hcC4RyotdwGV5 from Windows 7 : กำจัด 14qdpR8q1hkrm1rEmJYS6hcC4RyotdwGV5

ขั้นตอนง่ายๆในการ ลบ 14qdpR8q1hkrm1rEmJYS6hcC4RyotdwGV5

ทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อ 14qdpR8q1hkrm1rEmJYS6hcC4RyotdwGV5
0x00000111, 0xf081D CBS_E_CYCLE_EVALUATION Watchlist: cycle appears when planning component intended state., 0x000000E3, 0x80242011 WU_E_UH_TOOMANYDOWNLOADREQUESTS The update handler has exceeded the maximum number of download requests., 0x8024D004 WU_E_SETUP_NOT_INITIALIZED Windows Update Agent could not be updated because setup initialization never completed successfully., 0x00000039, 0x0000011A, Error 0xC1900101 – 0x20017, 0x100000EA, 0x8024C002 WU_E_DRV_NOPROP_OR_LEGACY A property for the driver could not be found. It may not conform with required specifications.
Continue reading